درس فیزیک پایه نهم  
     
 
ماشین ها . جلسه ۵ . چرخ و محور  
     
 
تدریس فیزیک .فصل ماشین ها. قرقره   
     
 
آموزش رفع اشکال ماشین ها  
     
 
حل تمرین های فیزیک پایه نهم -بخش اهرمها  
     
 
حل تمرین های فیزیک پایه نهم -بخش چرخ و محور  
     
 
تدریس فیزیک . فصل ماشین ها .چرخ و دنده و سطح شیبدار