آموزش کار وفناوری نهم   
     
 
کار وفناوری پایه نهم - جلسه دوم   
     
 
کار وفناوری پایه نهم - جلسه سوم