کتابهای دانش آموزان   
     
 
دل نوشته ها  
برگی از یک نوشته 
*-چه دلمان بخواهد، چه دلمان نخواهد بعضی وقت ها خدا دلش نمی خواهد چیزهایی که دلمان می خواهد داشته باشیم.
 
*- نترس از اینکه آهسته حرکت کنی ،از این بترس که هنوز حرکت نکرده باشی .
  1.  
     
 
سایتهای مفید  
     
 
سخن روز  
حضرت علی (ع):
کتابها بوستان اندیشمندانند.